வாகனதரிப்பிடம்

நாளாந்த பாவனைக்குரிய வாகன தரிப்பிட வசதி எமது உணவகத்திற்கு உண்டு, அத்துடன் மண்டபம் ஒழுங்கு செய்பவர்களுக்கென மேலதிகமான வாகனங்களை நிறுத்தக்கூடிய வாகனதரிப்பிட வசதியும் உண்டு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *